Trái Cây

Bưởi diễn

30.000 ₫

Cam canh

35.000 ₫

Táo xanh mỹ

105.000 ₫

Táo gala mỹ

85.000 ₫

Táo mỹ đỏ

95.000 ₫

Xoài cát chu

40.000 ₫

Cam xoàn

50.000 ₫